Noodgeval?  24/7 bereikbaar op +32 3 770 51 45

Algemene Voorwaarden DAP Aan de Watergang BV

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gaan uit van “DAP AAN DE WATERGANG BV”, gevestigd te 9170 De Klinge, Spaans Kwartier 51A met ondernemingsnummer 0843.269.993 en die hierna wordt aangeduid als “de Dierenartsenpraktijk”.

1.2 “De Opdrachtgever” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar hetzij de aanbieder is van het dier dat ter behandeling wordt aangeboden aan de Dierenartsenpraktijk.

1.3 Elk dier dat door de Opdrachtgever ter behandeling wordt aangeboden aan de Dierenartsenpraktijk wordt hierna aangeduid als “de Patiënt” ongeacht de aard van de behandeling.

1.4 Met “behandeling” in de zin van deze algemene voorwaarden wordt bedoeld het verlenen van veterinaire diensten in de meest brede zin van het woord waaronder begrepen maar niet limitatief: het verrichten van behandelingen inzake dierengeneeskunde met inbegrip van anesthesie en operatieve ingrepen, het verrichten van onderzoek, het bestellen/aanleveren/toedienen van medicatie, het verlenen van adviezen, het verrichten van keuringen, … enz.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende bestellingen, producten, diensten en facturen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Opdrachtgever.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht of instructies aan de Dierenartsenpraktijk, het inwinnen van het advies van de Dierenartsenpraktijk, de ondertekening van een offerte of overeenkomst, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien deze algemene voorwaarden zouden conflicteren met de bijzondere voorwaarden voorzien in een specifieke offerte of overeenkomst met de Opdrachtgever, zal voorrang worden gegeven aan de bijzondere voorwaarden van de Dierenartsenpraktijk. De overige algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden zal steeds primeren op eventuele vertalingen.

1.8 De Dierenartsenpraktijk verbindt er zich toe deze algemene voorwaarden voorafgaand aan een behandeling hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch ter kennis te stellen van de Opdrachtgever.

2. Prijsopgaven en kostenramingen

2.1 Eventuele prijsopgaven en kostenramingen uitgaande van de Dierenartsenpraktijk zijn geheel vrijblijvend en niet-bindend. Hieraan kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

2.2 Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Patiënt ter behandeling wordt aangeboden door de Opdrachtgever en de aanvaarding hiervan door de Dierenartsenpraktijk én de ondertekening van deze algemene voorwaarden door de Opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerdere onderhandelingen, besprekingen of overeenkomsten tussen partijen.

3.2 Indien de Opdrachtgever niet de eigenaar is van de Patiënt verbindt hij zich in eigen naam en voor eigen rekening tot het nakomen van de bepalingen van deze overeenkomst. De Opdrachtgever is in dat geval de contractant van de Dierenartsenpraktijk.

3.3 Partijen kunnen in onderling akkoord steeds overeenkomen om de bestaande overeenkomst te wijzigen. Dergelijke wijziging geschiedt in beginsel schriftelijk. Indien er door de Opdrachtgever om bijkomende behandelingen wordt verzocht die niet voorzien waren in de oorspronkelijke overeenkomst, zal dit steeds beschouwd worden als een wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst waarbij de Dierenartsenpraktijk gerechtigd is de bijkomende prestaties aan te rekenen.

3.4 De Dierenartsenpraktijk zal de overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen uitvoeren. De Dierenartsenpraktijk heeft steeds het recht om een behandeling of onderdelen van een behandeling door haar bestuurders, medewerkers, werknemers, aangestelden van welke aard ook met inbegrip van studenten, of derden naar keuze te laten uitvoeren.

3.5 De desgevallend door de Dierenartsenpraktijk gecommuniceerde (uitvoerings)termijnen verbonden aan een behandeling hebben, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, een indicatief karakter en zijn geenszins bindend: een eventuele vertraging die niet aan de Dierenartsenpraktijk te wijten is, geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

3.6 De Dierenartsenpraktijk is gerechtigd haar verbintenissen op te schorten indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de betalingsmodaliteiten zoals omschreven in artikel 4 te respecteren, behoudens indien dit ernstige risico’s zou impliceren voor de Patiënt.

4. Prijzen en facturatie

4.1 Prijzen worden opgesteld in EURO en exclusief BTW. De Opdrachtgever verbindt er zich toe de tarieven van de Dierenartsenpraktijk te aanvaarden.

4.2 De verblijfkosten van de Patiënt in de Dierenartsenpraktijk worden eveneens aangerekend aan de Opdrachtgever. De dagen van opname en van afhaling (of overlijden) van de Patiënt, gelden als volledige verpleegdagen.

4.3 Het tijdig annuleren van een afspraak, behandeling, onderzoek, consult of operatie geschiedt kosteloos. Tijdige annulering veronderstelt dat de Opdrachtgever de Dierenartsenpraktijk hier minstens één volledige werkdag voorafgaand aan de afspraak, behandeling, onderzoek, consult of operatie van in kennis stelt.
Het overlijden van een Patiënt binnen de 24 uur voorafgaand aan een geplande afspraak zal geen aanleiding geven tot het aanrekenen van kosten.
Bij gebrek aan annulering of bij laattijdige annulering, zullen de kosten verbonden aan de ingeplande afspraak of behandeling aan de Opdrachtgever worden aangerekend.

4.4 Alle kosten verbonden aan het niet of het niet tijdig ophalen van de Patiënt door de Opdrachtgever na de beëindiging van een behandeling of onderzoek, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Dierenartsenpraktijk worden aangerekend.

4.5 Indien de Patiënt tijdens zijn verblijf in de Dierenartsenpraktijk komt te overlijden, zal de Dierenartsenpraktijk zorg dragen voor de verwerking van het stoffelijk overschot. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de Opdrachtgever, behoudens indien de Opdrachtgever zelf instaat voor de verwerking van het stoffelijk overschot.
In onderling overleg tussen partijen kan er een sectie plaatsvinden op het stoffelijk overschot van de Patiënt. Partijen regelen in onderling overleg de kosten hieraan verbonden.

4.6 Wanneer de Dierenartsenpraktijk vaststelt dat een haar toevertrouwde Patiënt ondraaglijk lijdt of een gevaar oplevert voor de omgeving en de toestemming van de Opdrachtgever kan niet worden bekomen, heeft zij het recht om de Patiënt definitief te laten inslapen. De Dierenartsenpraktijk zal in voorkomend geval alle redelijke inspanningen leveren om de toestemming van de Opdrachtgever te bekomen.

4.7 In geval van gewijzigde economische omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Dierenartsenpraktijk, (zoals bv. prijsschommelingen op de markt) en die de uitvoering van de overeenkomst duurder maken, behoudt de Dierenartsenpraktijk zich het recht voor om haar tarieven aan die gewijzigde omstandigheden en marktgegevens aan te passen.

4.8 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de door de Dierenartsenpraktijk geleverde prestaties over te gaan uiterlijk bij de beëindiging van de behandeling dan wel bij het ophalen van de Patiënt.

4.9 Indien de Dierenartsenpraktijk overgaat tot facturatie van haar prestaties, zijn de facturen van de Dierenartsenpraktijk betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende vermelding op de factuur.

4.10 Behoudens afwijkende betalingsmodaliteiten die tussen de Dierenartsenpraktijk en de Opdrachtgever werden overeengekomen, heeft de Dierenartsenpraktijk de mogelijkheid om van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot of een waarborgsom te vragen en waarbij de verdere betaling geschiedt conform de bepalingen van de overeenkomst hetzij de algemene voorwaarden.

4.11 Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is de Opdrachtgever eveneens van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het factuurbedrag en dit met een minimum van € 150.

4.12 De volledige of gedeeltelijke niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere facturen op naam van dezelfde Opdrachtgever eveneens onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar, zelfs indien deze nog niet zijn vervallen of wanneer deze op termijn betaalbaar zijn.

5. Klachten en factuurprotest

5.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 15 kalenderdagen na de beëindiging van een behandeling de mogelijkheid om per aangetekende brief of per email met ontvangstbewijs én op gemotiveerde wijze eventuele tekortkomingen in de dienstverlening van de Dierenartsenpraktijk te melden. Wanneer binnen deze termijn geen tekortkomingen aan de Dierenartsenpraktijk worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.

5.2 Het onderzoek van een klacht betekent geenszins dat de Dierenartsenpraktijk de eventuele gegrondheid van die klacht erkent. Het melden van een klacht door de Opdrachtgever schort zijn betalingsverplichting ten aanzien van de Dierenartsenpraktijk niet op.

5.3 Elk factuurprotest moet, om ontvankelijk te zijn, binnen 15 kalenderdagen na de datum van de factuur per aangetekende brief én gemotiveerd worden meegedeeld aan de Dierenartsenpraktijk. Het gebrek aan een tijdig factuurprotest houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de daarin vermelde bedragen, goederen en diensten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Dierenartsenpraktijk verbindt zich ertoe al haar verbintenissen op professionele wijze uit te voeren. Al deze verbintenissen dienen te worden aanzien als middelenverbintenissen. De Dierenartsenpraktijk kan op geen enkele wijze door de Opdrachtgever worden verplicht om een behandeling uit te voeren die onnuttig of schadelijk is voor de Patiënt.

6.2 In geen geval kan de Dierenartsenpraktijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste informatie rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekt door de Opdrachtgever, haar aangestelden of een derde.

6.3 De Dierenartsenpraktijk behoudt zich steeds het recht voor om een voorgenomen behandeling te wijzigen of te weigeren indien deze behandeling schade kan veroorzaken. In geen geval kan de Dierenartsenpraktijk aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever eenzijdig beslist om een onderzoek of behandeling stop te zetten of te weigeren. Alle risico’s hieraan verbonden zijn uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4 De totale schade waarvoor de Dierenartsenpraktijk aansprakelijk kan worden gesteld, zal nooit meer kunnen bedragen dan het maximale verzekerde bedrag waarvoor de Dierenartsenpraktijk verzekerd is in het kader van de door haar afgesloten bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen of een gelijkaardige polis. In geen geval zal de Dierenartsenpraktijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade die de Opdrachtgever of derden zouden lijden.

6.5 In elk geval dient elke rechtsvordering opzichtens de Dierenartsenpraktijk, ongeacht haar rechtsgrond of voorwerp en op straffe van verval, te worden ingesteld binnen een termijn van één jaar van het ogenblik dat een klacht overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden aan de Dierenartsenpraktijk ter kennis werd gebracht.

7. Opzegging en ontbinding

7.1 Elke opzegging van een overeenkomst dient via aangetekende brief of per e-mail te gebeuren en zulks mits inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen.

7.2 De Dierenartsenpraktijk en de Opdrachtgever hebben steeds het recht om op schriftelijke wijze de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen en desgevallend de modaliteiten daarvoor te bepalen.

7.3 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder opzegtermijn te beëindigen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de andere partij. Hetzelfde geldt indien één der partijen zich in staat in staat van ontbinding bevindt dan wel werd toegelaten tot een procedure van gerechtelijke reorganisatie.

7.4 De overeenkomst kent van rechtswege een einde bij het overlijden van de Patiënt.

7.5 Indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie zal de Dierenartsenpraktijk de Opdrachtgever daarvoor schriftelijk en/of aangetekend in gebreke stellen. Indien de Opdrachtgever de betreffende wanprestatie niet herstelt of ongedaan maakt binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling, heeft de Dierenartsenpraktijk, naast het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.6 De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag zal altijd worden beschouwd als een contractuele wanprestatie.

7.7 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens een contractuele wanprestatie blijft de Opdrachtgever alleszins gehouden alle door de Dierenartsenpraktijk reeds geleverde prestaties en/of geleverde goederen te vergoeden.
In voorkomend geval is de Dierenartsenpraktijk gerechtigd het eventueel reeds betaalde voorschot in te houden en te verrekenen met de nog openstaande bedragen op naam van de Opdrachtgever.

8. Overmacht – Vreemde oorzaak

8.1 Onder overmacht – vreemde oorzaak ressorteert, maar dit is geenszins beperkt tot, elk van de volgende gebeurtenissen:

- Natuurrampen (zoals overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, droogte, aardbeving, ….);
- Gewapende conflicten (zoals oorlog, revolutie, opstand, militaire operatie, bezetting, …);
- Sociale onrust (zoals staking, betoging, lock-out, handelsconflict, …);
- Misdrijven (zoals diefstal, terrorisme, …);
- Ziekte en epidemie;
- Stroom – en telecommunicatieonderbreking;
- Economische factoren (zoals leveringsvertraging, wijziging transporttarieven, wijziging douaneregelgeving en - tarieven, tekort aan (opgeleide) arbeidskrachten, grondstoffen of brandstof, ….);
- Ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk, …);
- Overheidsingrijpen (“le fait du prince”) (zoals fiscale maatregelen, onteigeningen import - exportembargo’s, situaties van lock-down, ….)

8.2 In geval van overmacht of vreemde oorzaak is de Dierenartsenpraktijk vrijgesteld van de uitvoering van haar verbintenissen zolang de situatie van overmacht of vreemde oorzaak voortduurt. Zodra de situatie van overmacht of vreemde oorzaak een einde neemt zal de Dierenartsenpraktijk haar verplichtingen hernemen vanaf het ogenblik dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

8.3 Wanneer in onderling overleg tussen partijen wordt vastgesteld dat de (verdere) uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk is geworden, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien dan wel ontbonden worden zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Eventuele reeds geleverde prestaties van de Dierenartsenpraktijk, voorafgaand aan de situatie van overmacht of vreemde oorzaak, kunnen alsnog gefactureerd worden.

9. Eigendomsrechten

9.1 De Dierenartsenpraktijk zal te allen tijde exclusief eigenaar zijn van alle documenten, stukken, bescheiden van welke aard en op welke drager dan ook dewelke in het kader van haar dienstverlening door haar worden opgesteld of dewelke zij laat opstellen met betrekking tot de Patiënt.

9.2 Deze stukken worden door de Dierenartsenpraktijk bewaard overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde wettelijke en deontologische bepalingen. Mits toestemming van de Dierenartsenpraktijk en tegen betaling van de hieraan verbonden prijs, zal de Opdrachtgever hiervan gebeurlijk een afschrift kunnen bekomen.

10. Splitsbaarheid

Indien een clausule van de algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, wordt vernietigd (of nietig zou blijken) of voor niet-geschreven moet worden gehouden, zal dit de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet aantasten.

11. Toepasselijk recht en forumbeding

11.1 De overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

11.2 Betwistingen inzake de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en de gevolgen van de overeenkomst(en) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Opdrachtgever behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de vennootschapszetel van de Dierenartsenpraktijk gevestigd is.